ECHINO FALL 2010 by Etsuko Furuya  
JG-95600 (cotton45% linen55%, canvas, w44inch x L11yds)

600a

600b

600c

600d
 
Click to enlarge
601a Discontinued
Click to enlarge
601b Discontinued
Click to enlarge
601c
Click to enlarge
601d
 
Click to enlarge
602a
Click to enlarge
602b
Click to enlarge
602c Discontinued
Click to enlarge
602d

Click to enlarge
603a
Click to enlarge
603b
Click to enlarge
603c
Click to enlarge
603d
 

Click to enlarge
604a

Click to enlarge
604b
Click to enlarge
604c
Click to enlarge
604d